eerstelijns activiteiten

Eerstelijns activiteiten:

De activiteiten, waarbij medewerkers van het CNME op professionele wijze zorg dragen voor de begeleiding van de uitvoering. Activiteiten vinden plaats op de locatie van het CNME, in het stedelijk gebied, de schoolomgeving en in regionale groengebieden. Het betreft hier een veelheid aan natuurbelevings-activiteiten en thematische lesactiviteiten, teneinde de actieve betrokkenheid en mede verantwoordelijkheid van jong en oud voor hun omgeving te stimuleren. Met name vanuit het basisonderwijs is sprake van een grote behoefte aan deze activiteiten. Maar ook het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en de Pabo maken gebruik van eerstelijns aanbod op maat.

 

Tweedelijns activiteiten:

Deze activiteiten zijn onder meer gericht op het geven van voorlichting en het opleiden en begeleiden van mensen die vervolgens, al dan niet samen met het CNME, zorgdragen voor de uitvoering van activiteiten. Zo worden cursussen en thematische lesdozen ontwikkeld, leerkrachten en ouders begeleid en vrijwilligersorganisaties ondersteund.
NME-projecten en daaruit voortvloeiende projectbegeleiding en/of activiteiten maken eveneens deel uit van het tweedelijns aanbod. Betreffende projecten worden op verzoek en in samenspraak met opdrachtgevers (gemeenten, provincie, bedrijfsleven, onderwijs) ontwikkeld. Enkele voorbeelden zijn het MOP (milieu-ontmoetings-project) in Heerlen, het Geleenbeekproject en het Watchproject.

De hoofdgroep van de activiteiten richt zich tot de kinderen in het onderwijs. Aansluitend aan de visie kan hier worden opgemerkt dat het CNME ernaar streeft kinderen in direct contact te brengen met de natuur in hun eigen omgeving en wel met de volgende doelen:

  • Verwondering (belangstelling wekken voor natuur en milieu)
  • Bewondering (natuur- en milieukennis, inzicht en vaardigheden overbrengen)
  • Verantwoordelijkheidsgevoel voor natuur en milieu